Kwiaciarnia Kalina Koszalin - poczta kwiatowa - kwiaty z dostawą
cart2 0 Koszyk
3 Konto
Kontakt
4 Info

§ 1 . POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Sklep internetowy kwiaciarniakalina.pl, dostępny pod adresem https://kwiaciarniakalina.pl/ prowadzony jest przez Anetta Zalewska prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kwiaciarnia Kalina Anetta Zalewska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2  Definicje    

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.

2. Sprzedawca – Kwiaciarnia Kalina Anetta Zalewska z siedzibą w Koszalinie ul. Melchiora Wańkowicza 17B nip 6691546749 regon 210974573

3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. W przypadku sprzedaży Produktów będącymi napojami alkoholowymi Klientem jest wyłącznie osoba fizyczna powyżej 18 roku życia  

4. Sklep – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://kwiaciarniakalina.pl/

6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego kwiaciarniakalina.pl

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego kwiaciarniakalina.pl

7. Regulamin -​ niniejszy regulamin Sklepu. 

8. Zamówienie -oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu  lub Produktów ze Sprzedawcą.  

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez  Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.  

10. Formularz rejestracji ​ – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta

11.Formularz zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wejścia na stronę produktu w sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko bądź nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, datę i adres dostawy Produktu/ów, sposób płatności. Dodatkowo koniecznym jest podanie następujących danych dotyczących dostawy: imię i nazwisko odbiorcy Produktu/ów, ulica, kod pocztowy, miejscowość, telefon. 

12.Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

14.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między  Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę   Sprzedaży rozumie się też ­ stosowanie do cech Produktu ­ umowę o świadczenie  usług i umowę o dzieło. 

 

§ 3  Kontakt ze Sklepem 

1. Adres Sprzedawcy: ul. Melchiora Wańkowicza 17B, 75-445 Koszalin

2. Adres e­mail Sprzedawcy: kwiaciarniakalina1@wp.pl 

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 537 054 223

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 13 1050 1559 1000 0092 7217 0557 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów  telefonów podanych w niniejszym paragrafie.  

7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-18:00 /od poniedziałku do soboty i w soboty / 9:00-14:00

 

§ 4  Wymagania techniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania  zamówień na Produkty, niezbędne są:  

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail),  

c. włączona obsługa plików cookies,,  

d. zainstalowany program FlashPlayer.   

 § 5  Informacje ogólne    

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu

spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.  

 2.Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie  zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację   Zamówienia bez zakładania Konta.    

3.Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto  (uwzględniają podatek VAT).   

4.Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o   której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w  tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.  

5.Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na  wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki  cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport,  dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu. 

 

§ 6  Zakładanie Konta w Sklepie 

 

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

Imię,

Nazwisko,

Ulica numer domu,

Kod pocztowy,

Miejscowość,

numer telefonu

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.  

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.  

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.    

§ 7  Zasady składania Zamówienia 

  W celu złożenia Zamówienia należy:   

1. zalogować się do Sklepu ​ (opcjonalnie)​ ;  

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;  

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;  

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji ­ wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,  

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” 

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3. 

 

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności 

 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:  

a. Przesyłka kurierska,

b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Melchiora Wańkowicza 17B, 75-445 Koszalin

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:  

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy  

c. Płatności elektroniczne

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.    

§ 9  Wykonanie umowy sprzedaży    

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.  

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e­mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e­mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.  

3. W przypadku wyboru przez Klienta:   

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży ­ w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru. 

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.  

5.A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.  

5.B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.  

6.Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:  

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.  

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e­mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi  inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi   pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty i czas dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta  woli związania się Umową Sprzedaży.   

9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.    

 § 10  Prawo odstąpienia od umowy   

 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.  

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie emaila przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e­mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

8. Skutki odstąpienia od Umowy:  

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.  

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów wynikających z dostawy wybranej przez Konsumenta.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.  

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.  

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu,

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:  

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,  

b. Świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą  Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że  po  spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, 

§ 11  Reklamacja i gwarancja 

   

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. 

 

2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym  Regulaminie adresy Sprzedawcy.  

 a.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później  niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.  

 3.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres  podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 

1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz  zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach  internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  https://www.uokik.gov.pl/ 

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:  

a.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o  rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.   

b.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji  Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej  (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania  mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.   

c.Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między  nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)  rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych  należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie  Konsumentów Polskich). 

 

§ 12  Dane osobowe w Sklepie internetowym 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu  internetowego jest Sprzedawca.  

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to  zgodę ­ także w celu marketingowym.  

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:   

a.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane   osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu  przesyłki na zlecenie Administratora.  

b.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności  elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe  Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie  internetowym.  

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje  brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.     

§ 13  Postanowienia końcowe    

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.  

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw­ w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Koszyk

Koszyk jest pusty

3

Szukaj

Możesz wypróbować kilka popularnych tagów tutaj:
Polecane produkty:

Konto

Brak konta?
Utwórz tutaj
4